Skupina ÚJV Řež dostala zakázky jsme v Kazachstánu

 

Studie proveditelnosti bude zahrnovat návrh realizovatelného koncepčního řešení pro snížení polutantů NOx, SOx a TZL ve dvou variantách, začlenění nové technologie do stávající infrastruktury, a to včetně zpracování podkladů pro technicko-ekonomické hodnocení navržených variant.

 

Aktuálně se projektový tým specialistů EGP připravuje na návštěvy obou elektráren. Na místě si lokality důkladně prohlédnou a doplní si potřebné podklady pro návrh optimálního umístění a způsobu montáže nové technologie.