ÚJV Řež uspěla s návrhem mezinárodního standardu ASTM v americkém Denveru

Na červnovém jednání organizace ASTM (American Society for Testing and Materials) v USA byl přijat návrh technického standardu, který připravili Milan Brumovský a Radim Kopřiva z  divize Integrita a technický inženýring společnosti ÚJV Řež. Jde o použití perspektivní zkušební metody miniaturizovaných těles ve formě tenkých plechů. Úspěšné přijetí standardu završilo náročný, několik let trvající proces, který kromě tvorby technické dokumentace zahrnoval také mezilaboratorní srovnávací testy ve 14 laboratořích po celém světě.

Materiály a komponenty v jaderné energetice musí splňovat vysoké nároky na funkčnost, bezpečnost a životnost v agresivním prostředí (tlak, teplota, chemické vlivy). Hodnocení stupně degradace vlastností materiálů vlivem provozních faktorů je zásadní součástí řízení životnosti a bezpečnosti elektráren.

Nově přijatý standard je zaměřen na provádění a hodnocení zkoušek miniaturizovaných zkušebních těles ve formě tenkých plechů (zkouška SPT-Small Punch Test). „Tato zkouška je sice známa už řadu let, ale nikdy nebyla podpořena plnohodnotným mezinárodně uznávaným standardem. Potvrzení zkoušky jako technického standardu ASTM je významným základem použití této metody pro hodnocení integrity komponent  jaderných elektráren. Lze ji využít v rámci tzv. svědečných programů materiálových vzorků,  tedy pro sledování změn mechanických vlastností materiálů tlakové nádoby reaktoru během provozu elektrárny“, hodnotí úspěch Milan Brumovský.

Proces standardizace byl zahájen v roce 2014 po sympóziu ASTM zaměřeném na miniaturizovaná tělesa. Radim Kopřiva upřesňuje: „Kromě vytvoření kvalitního technického dokumentu, reflektujícího aktuální světovou praxi, bylo také nutné prokázat reprodukovatelnost a univerzálnost metody pro průmyslovou aplikaci“. Na základě tohoto požadavku ÚJV Řež zorganizovala a řídila rozsáhlý program mezilaboratorního porovnání, kterého se zúčastnilo 14 laboratoří (USA, Japonsko, Čína, Indie, Korea, Španělsko, Velká Británie, Německo, Nizozemí, Slovensko). Do realizace bylo zahrnuto 7 různých strukturních materiálů, které jsou používány pro komponenty jaderných elektráren. Získané výsledky potvrdily způsobilost metody pro stanovení mechanických vlastností s adekvátní přesností.

ASTM International (American Society for Testing and Materials) je mezinárodní organizace pro normalizaci, která vyvíjí a publikuje technické normy pro širokou škálu materiálů, výrobků, systémů a služeb. Celosvětově se používá více než 12 500 standardů ASTM, organizace sdružuje jednotlivé členy z více než 30 000 organizací a 140 zemí.

Společnost byla založena v roce 1898 jako americká sekce Mezinárodní asociace pro zkušební materiály a je předchůdcem mnoha dalších normotvorných organizací, jako BSI, ANSI, AFNOR nebo ISO.

Experti z divize Integrita a technický inženýring jsou členy ASTM International již řadu let. Aktivně se podílejí hlavně na jednání komisí E10 a E08. E10 (Nuclear Applications) je zaměřena na hodnocení ozářených materiálů, svědečné programy, hodnocení neutronových fluencí, apod. Komise E08 (Fatigue and Fracture) je zaměřena na provádění a hodnocení standardních zkoušek mechanických vlastností. Cílem našeho členství je mít okamžitý přehled v plánovaných změnách v platných normách a případné vyladění podoby norem tak, aby nebyly v rozporu s akreditovanými zkouškami, které divize provádí a aby klíčové zakázky divize probíhaly v souladu s nejlepší světovou praxí.

Členství v ASTM International je založené na účasti jednotlivých expertů. Důvodem je snaha, aby do standardizace nebyly prosazovány komerční zájmy firem. ÚJV Řež tedy není členem jako celek. Z divize Integrita a technický inženýring je členem Milan Brumovský více než 20 let, Miloš Kytka přes 15 let, Radim Kopřiva 9 let a členkami jsou i kolegyně Petra Petelová a Ivana Eliášová.

Svědečný program, realizovaný ÚJV Řež, je proces sledování změn mechanických vlastností materiálů tlakové nádoby reaktoru během provozu elektrárny. Svědečné vzorky jsou ze stejných materiálů a taveb, z nichž je jaderný reaktor vyroben. Jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby, kde jsou při provozu vystaveny stejným podmínkám jako vlastní konstrukce. Proto jsou „svědky“ toho, co se v materiálu odehrává při intenzivním neutronovém toku, vysokých teplotách a tlacích. Po vyjmutí svědečných vzorků z nádoby jaderného reaktoru – při jeho odstávce na výměnu paliva – jsou vzorky transportovány ve speciálním obalovém souboru do ÚJV Řež, kde probíhá jejich odzkoušení a následné expertní posouzení zbytkové životnosti tlakové nádoby reaktoru.