V Řeži se řešila vodíková mobilita

V areálu společnosti ÚJV Řež se sešla na druhém jednání Pracovní skupina pro vodíkovou mobilitu. Rostoucí význam vodíku v diskusích o dalším směřování například dopravy nebo ukládání energie potvrzuje zájem a účast zástupců ministerstva dopravy, životního prostředí nebo průmyslu a obchodu , města Ostravy, ČVUT, Centra výzkumu Řež, ÚJV Řež, Výzkumného ústavu železničního, firem jako Čepro, Unipetrol RPA, CAPPO, Engie, Hyundai Motor Manufacturing Czech. Schůzky Pracovní skupiny se konají pod záštitou České vodíkové technologické platformy (HYTEP) a resortu dopravy.

Agenda jednání odrážela současné otázky, které před realizačními týmy stojí. Podstatná část z nich se odvíjí od přípravy aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM). Informace z jednání koordinační skupiny NAP CM a příprava aktualizace tohoto akčního plánu ve vztahu k vodíku představili Jan Bezděkovský ministerstva dopravy a Aleš Doucek z ÚJV Řež. Důležitou roli může, podle diskutujících, hrát vodík – jak z hlediska národní legislativy, tak ve vztahu k návrhu směrnice Evropské komise, který obsahuje balíček pro čistou mobilitu jako nízkouhlíkovou technologii. Úvaha zatím zahrnuje pouze vozidla do 20 g CO2/km a proto bude nutná ještě mezirezortní diskuse na úrovni ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, dopravy i průmyslu a obchodu.

Účastníci se shodli na nutnosti rozšíření osvěty o vodíkových technologiích jako součásti dopravního plánování v České republice. Propagace vodíku by se měla týkat nejen osobních automobilů a městské nebo příměstské autobusové dopravy (Ostrava a Moravsko-slezský kraj), ale i možnosti využití vodíkových technologií v železniční dopravě. To vše v návaznosti na potřebnou legislativu (výstavba plnicích stanic, daňové zvýhodnění apod.).

V souvislosti s výše uvedeným se v lednu pracovní skupina věnovala i dalšímu tématu – přeshraniční spolupráci s Německem v oblasti vodíkových autobusů. Základní ideou je propojení Prahy a Drážďan. O tento projekt je ze strany Německa velký zájem. V současné době se řeší parametry, tj. velikost autobusu, jeho dojezd, obsazení, varianty linky, přičemž výhledově lze plánovat dojezdy až do Berlína.

Další důležitým bodem jednání bylo zařazení problematiky vodíkových technologií a mobility do výukových programů na školách. V současnosti se například na ČVUT vyučují hybridní pohony (včetně H2 mobility). V rámci projektu ERASMUS probíhají výměnné pobyty studentů s Univerzitou Chemnitz, kde se vodíkové mobilitě věnují. V případě středních škol již několik let vyvíjí aktivitu firma Horizon Fuel Cell Europe, zaměřená na podporu zájmu o nové technologie a udržitelné zdroje energie.

Účastníci jednání Pracovní skupiny si v Řeži prohlédli zdejší H2 technologie: experimentální zařízení na akumulaci solární energie do vodíku a projížďku unikátním vodíkovým autobusem TriHyBus.